Vardeforce 60mg

Průměrná cena na trhu 689 

Vardeforce 60mg je náhrada (generikum) přípravku Levitra. Obsahuje stejnou účinnou látku jako Levitra (Vardenafil).

1-2 balení: 689 Kč   3-4 balení: 593 Kč   5 balení: 560 Kč

Platba na dobírku (PPL, Česká pošta)
Doba doručení 2-3 pracovní dny
Garance 100% originality

Počet tablet v balení: 10

Účinné látky: Verdenafil 60mg

Složení:
Léčivou látkou přípravku je vardenafil (ve formě hydrochlorid trihydrátu). Jedna tableta obsahuje 60mg vardenafilu. Pomocné látky V jádru tablety: krospovidon, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý. V potahu tablety: makrogol 400, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172). Indikace. Vardeforce 60mg se užívá u mužů k léčbě erektilní dysfunkce (ED)- pod pojmem erektilní dysfunkce se rozumí obtíže s dosažením nebo udržením erekce.

Informace o poruchách erekce
Nejméně jeden z deseti mužů mívá občas obtíže s dosažením nebo udržením erekce. Příčiny mohou být tělesné, duševní nebo ve většině případů smíšené. Ať už je příčina tohoto stavu jakákoli, účinek je vždy stejný: svalové a cévní změny vedoucí k tomu, že v penisu nezůstane dostatečné množství krve k dosažení a udržení erekce.

Jak Vardeforce 60mg působí
Erekce je obvykle řízena rovnováhou dvou chemických látek obsažených v těle. První z těchto látek umožňuje navození erekce, druhá vede k odeznívání erekce. Pokud jsou tyto dvě látky v nerovnováze, může erekce pominout ještě předtím, než byla dostatečným způsobem navozena. Vardeforce 60mg působí tak, že snižuje účinek druhé výše zmiňované chemické látky (nazývané PDE-5). Vardeforce 60mg umožňuje dosažení a udržení erekce dostatečné k uspokojivému pohlavnímu styku. Užívá se 25-60 minut před sexuální aktivitou a působí pouze v případě sexuální stimulace. Kontraindikace: Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vardeforce 60mg užívat

Nepoužívejte přípravek Vardeforce 60mg:

•jestliže užíváte ritonavir nebo indinavir (léky užívané k léčbě HIV infekce).
•jestliže je Vám více než 75 let a užíváte ketokonazol nebo itrakonazol (léky užívané k léčbě plísňových onemocnění).
•jestliže máte závažnou srdeční chorobu nebo závažné onemocnění jater.
•jestliže jste pravidelně dialyzován.
•jestliže jste v nedávné době prodělal cévní mozkovou příhodu nebo srdeční infarkt.
•jestliže máte (nebo jste míval) výrazně nízký krevní tlak.
•trpíte-li Vy sám nebo někdo z Vaší rodiny degenerativním očním onemocněním (např. retinitis pigmentosa).

Než začnete užívat přípravek, oznamte svému lékaři:

•jestliže máte potíže se srdcem. V tomto případě může být pro Vás sexuální aktivita nebezpečná.
•jestliže máte poruchu srdečního rytmu nebo nějakou vrozenou srdeční chorobu ovlivňující Váš elektrokardiogram.
•jestliže máte nějakou deformitu (změnu tvaru) penisu. Mezi tyto stavy patří tzv. angulace, Peyronieho choroba a kavernózní fibróza.
•jestliže trpíte onemocněním, při kterém může docházet k přetrvávající erekci, která neodeznívá (priapismus). Mezi tato onemocnění patří srpkovitá anémie, mnohočetný myelom nebo leukémie.
•jestliže máte žaludeční vřed (nazývaný též peptický vřed).
•jestliže trpíte poruchou krvácivosti (např. hemofilií).
•jestliže užíváte k léčbě poruchy erekce ještě nějakou jinou léčbu.
Pokud zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte užívat přípravek Vardeforce 60mg a okamžitě vyhledejte lékaře. Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, informujte o tom před zahájením léčby svého lékaře. Nežádoucí účinky: Možné nežádoucí účinky Přípravek Vardeforce 60mg může způsobit nežádoucí účinky, které se však nemusí objevit u každého, kdo přípravek užívá. Nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 z 10 mužů, případně častěji)
•bolest hlavy;
•zarudnutí obličeje a krku doprovázené pocitem horka.

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit v rozmezí 1 z 10 až 1 ze 100 mužů)
•zažívací obtíže;
•nevolnost (pocit na zvracení);
•závratě;
•ucpaný nos nebo rýma.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit v rozmezí 1 ze 100 až 1 z 1000 mužů)
•zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo;
•vysoký nebo nízký krevní tlak;
•bolest zad nebo svalů;
•poruchy vidění;
•zarudnutí nebo slzení očí;
•vyrážka;
•ospalost;
•ovlivnění výsledků krevních testů hodnotících jaterní funkci;
•zvýšení svalového enzymu (kreatinfosfokinázy) v krvi;
•dušnost;
•zrychlení srdečního tepu nebo bušení srdce;
•krvácení z nosu;
•otok obličeje.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 z 1000 mužů)
•mdloby;
•svalová ztuhlost;
•zvýšení nitroočního tlaku (glaukom);
•dlouhotrvající nebo bolestivá erekce;
•alergická reakce;
•účinky na srdce (jako např. angina pectoris);
•pocit úzkosti;
•otok hrtanu.
Byly hlášeny případy částečného, náhlého, dočasného nebo trvalého snížení nebo ztráty zraku jednoho nebo obou očí. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků a bude Vás příliš obtěžovat nebo se bude opakovat při dalším užití přípravku Vardeforce 60mg, oznamte to svému ošetřujícímu lékaři. Jestliže zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Iterakce: Vzájemné působení přípravku Levitra s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které jste užíval v nedávné době, a to včetně volně prodejných léků, rostlinných přípravků a vitaminů. Vardeforce 60mg může být obvykle bez problémů užívána s řadou léčiv.

Kombinace některých léčiv s přípravkem Vardeforce 60mg však může vyvolat zdravotní obtíže. Jedná se zejména o následující léčiva:
•Nitráty (léky užívané k léčbě anginy pectoris) nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý (např. amylnitrit). Současné užívání těchto léčiv s přípravkem Vardeforce 60mg může vážně ovlivnit Váš krevní tlak. Pokud užíváte tato léčiva, oznamte to svému ošetřujícímu lékaři a přípravek Vardeforce 60mg neužívejte.
•Léčiva užívaná k léčbě poruch srdečního rytmu, jako jsou chinidin, prokainamid, amiodaron nebo sotalol.
•Ritonavir nebo indinavir (léky užívané k léčbě HIV infekce). Pokud užíváte tato léčiva, oznamte to svému ošetřujícímu lékaři a přípravek Vardeforce 60mg neužívejte.
•Ketokonazol nebo itrakonazol (léky užívané k léčbě plísňových onemocnění).
•Antibiotikum erytromycin.
•Alfa-blokátory (skupina léčiv užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku nebo k léčbě benigní hyperplazie prostaty). Pokud některá z těchto léčiv užíváte nebo jste užíval v nedávné době, oznamte to, prosím, svému lékaři. Dávkování: Jak se Levitra užívá Vhodnou dávku přípravku Vám určí ošetřující lékař.
•Vždy užívejte přípravek Vardeforce 60mg přesně podle pokynů svého lékaře. Nejste-li si jist správným užíváním, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
•Pokud máte pocit, že přípravek Levitra působí příliš silně nebo naopak příliš slabě, řekněte to svému lékaři. V závislosti na Vaší reakci může lékař doporučit změnu dávky přípravku. Přípravek Vardeforce 60mg užijte přibližně 25-60 minut před předpokládanou sexuální aktivitou. Při současné sexuální stimulaci může být dosaženo erekce kdykoli v období 25 minut až 4-5 hodin po užití přípravku. Spolkněte jednu tabletu a zapijte ji sklenicí vody.
•Přípravek Levitra můžete užívat s jídlem nebo nalačno – nedoporučuje se však užívat jej po těžkém nebo tučném jídle. Neužívejte více než 1 tabletu přípravku Vardeforce 60mg denně.

Předávkování
Jestliže jste užil více tablet přípravku Vardeforce 60mg, než jste měl, oznamte to lékaři. Při užití přípravku Levitra ve větším množství se může vyskytnout více nežádoucích účinků nebo se mohou objevit silné bolesti zad. Pokud užijete více tablet přípravku Levitra než bylo doporučeno, oznamte to svému lékaři.